Испанид зөвшөөрлийн нас
Хууль Ёсны Гэрлэлтийн Нас

Испанид зөвшөөрлийн нас

2022

Испани улс гэрлэх насны доод хязгаарыг 14 болгож, улс орноо бусадтай нийцүүлэх болсон

Мужаар гэрлэх дундаж нас
Хууль Ёсны Гэрлэлтийн Нас

Мужаар гэрлэх дундаж нас

2022

АНУ-д гэрлэх хууль ёсны нас хэд вэ? Гэрлэх дундаж нас нь АНУ-д харилцан адилгүй байдаг.